• 29 Xuñ, 2017
  • Fiscal, Regulación, Xestión

Descripción

Cando se desenvolve unha actividade por conta propia é de capital importancia coñecer as obrigas que existen en materia tributaria, xa que existe a obriga de cumprilas en forma e prazo. Neste manual preténdese dar unha visión global da fiscalidade á que está suxeita unha persoa física que se constitúe coma autónomo/a. No caderno abórdanse os impostos que afectan ao colectivo autónomo no desenvolvemento da súa actividade, facendo especial fincapé nas dúas obriga fiscais máis importantes para este colectivo: O Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e o Imposto sobre o Valor Engadido.


  • 28 Xuñ, 2017
  • Regulación

Descripción

Publicación del Instituto Galego das Cualificacións con un análisis de las profesiones reguladas y sus posibles vinculaciones con los certificados de profesionalidad de las distintas familias formativas.


  • 28 Xuñ, 2017
  • Regulación

Descripción

Publicación do Instituto Galego das Cualificacións cunha análise das profesións reguladas e as súas posibles vinculacións cos certificados de profesionalidade das distintas familias formativas.

Páxinas