Axudas para o fomento do emprendemento en economía social APROL-Economía Social Programa II


  • 10/01/2020
  • 30/09/2020
Accede dende aquí

TR802J - Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa II: Fomento do acceso á condición de persoa socia

Data de publicación: 11/01/2020

Data inicio de solicitude: 12/01/2020

Data fin solicitude: 30/09/2020

Obxecto

As bases regulan o contido e procedemento de tramitación das axudas para o fomento do acceso á condición de persoas socias traballadoras ou de traballo, de cooperativas ou de sociedades laborais, así como ao fomento do acceso de persoas emprendedoras por conta propia á condición de socias de cooperativas. Este acceso facilítase mediante o financiamento das achegas económicas ao capital social que debe desembolsarse para a incorporación como socio ou socia..

Características das distintas modalidades de axudas

As subvencións previstas neste programa poderán ascender ás contías seguintes:

a) Para as persoas beneficiarias previstas no artigo 28.1, alíneas a), b) c) e d), e no artigo 28.2, ata 6.000 €.

b) Para as persoas beneficiarias previstas no artigo 28.1, alínea e), ata 3.000 €.

As contías sinaladas no punto anterior incrementaranse nas porcentaxes que se sinalan a seguir, que son acumulables entre si:

a) Un 25 % se a persoa beneficiaria é unha muller.

b) Un 25 % se a persoa beneficiaria ten discapacidade ou se atopa en situación ou risco de exclusión social.

c) Un 25 % se a persoa beneficiaria ten máis de 45 anos.

d) Un 25 % se a persoa beneficiaria ten a condición de emigrante retornada.

e) Un 25 % se a persoa ten a condición de trans.

f) Un 25 % no caso de que o centro de traballo a que se incorpora a persoa socia estea situado nun concello rural.

g) Un 25 % se se trata dunha cooperativa xuvenil.

Persoas beneficiarias

Poderán ser persoas beneficiarias deste programa de subvencións as persoas que accedan á condición de persoa socia traballadora ou de traballo dunha cooperativa ou sociedade laboral con carácter indefinido, que desenvolvan a súa actividade nun centro de traballo situado na Comunidade Autónoma de Galicia e que no momento da súa incorporación cumpran algunha das condicións seguintes:

a) Ser persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego.

b) Ser persoas socias a proba da cooperativa á cal se incorporan.

c) Ser persoas asalariadas da cooperativa ou sociedade laboral á cal se incorporan.

d) Ser persoas asalariadas dunha empresa que se transforme nunha cooperativa ou sociedade laboral, sempre que non teñan a condición de socias da empresa transformada.

e) Ser persoas socias traballadoras ou de traballo dunha cooperativa ou sociedade laboral a tempo parcial que accedan á mesma condición a tempo completo.

Tamén poderán ser beneficiarias as persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego que emprendan unha actividade por conta propia e se incorporen nunha cooperativa como persoas socias con carácter indefinido, con compromiso de exclusividade, para comercializaren os seus produtos, obteren subministracións, servizos e a asistencia técnica que precisen, sempre que teñan o seu domicilio social e fiscal en Galicia

Publicación DOG Ficha informativa na sede electrónica

Válido dende: 
venres, 10 Xaneiro, 2020
Válido ate: 
mércores, 30 Setembro, 2020