Programa Cheque Autónomo seguimos adiante - 2020


  • 06/07/2020
  • 06/08/2020
Accede dende aquí

TR342B - Programa Cheque autónomo seguimos adiante - 2020

Data de publicación: 6 de xullo de 2020

Data inicio de solicitude: 7 de xullo de 2020

Data remate de solicitude: 6 de agosto de 2020

Obxecto

As bases teñen por obxecto convocar a concesión dunha axuda económica ás persoas traballadoras autónomas ou por cuenta propia, para hacer frente aos distintos gastos xerados na actual situación económica motivada pola pandemia do COVID-19.

Características da axuda

Axuda a gastos loxísticos e de transporte de envíos da empresa comercializadora de productos finais al domicilio das persoas consumidoras finais. A axuda será de de 3 € por envío contratado con empresas loxísticas externas.

Subvencionarase un máximo de 100 envíos para a persoa autónoma individual. Se a empresa ten entre 1 e 5 persoas empregadas por conta allea, o máximo será de 150 envíos. Se a empresa ten máis de 5 persoas empregadas por conta allea, os envíos máximos serán 200.

Axuda do 100 % dos seguintes gastos da actividade da empresa establecidos conforme ao artículo 4.3 da Orde ESS/1924/2016, de 13 de decembro, pola que se determinan os gastos subvencionables polo Fondo Social Europeo durante o período de programación 2014-2020:

  • O pago por estar nalgunha plataforma de e-commerce local.
  • O pago por licenza de uso de software de venda en liña.
  • Gastos de publicidade en redes sociais.
  • Gastos correntes de seguridade motivadas polo COVID-19 entre os que están, entre outros, os gastos en máscaras, luvas, desinfectante, limpeza, anteparos, asesoramento en prevención de riscos laborais.
  • Gastos de subministracións e de telecomunicacións.

En todo caso, só serán subvencionables os gastos nos recursos, aplicacións e equipamento que non teñan a consideración de investimento nos termos sinalados no artigo 4.3 da Orde ESS/1924/2016.

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas nesta orde:

1. As persoas traballadoras autónomas ou mutualistas de mutualidade do colexio profesional con domicilio fiscal en Galicia que estean en activo e cumpran os seguintes requisitos:

a) Que non percibisen prestación extraordinaria por cesamento temporal de actividade motivada pola pandemia do COVID-19, o que demostrará cunha declaración responsable.

b) Que teñan unha diminución na facturación superior ao 50 % comparando a facturación do segundo trimestre de 2020 coa do primeiro trimestre de 2020, o que demostrarán cunha declaración responsable.

c) Que teñan un rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declarados na declaración do IRPF anual inferior a 30.000 euros e unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, na declaración referida ao ano 2019 (ou do último ano que a presentou), que demostrará cunha declaración responsable.

2. As sociedades de calquera clase e comunidades de bens con domicilio fiscal en Galicia que estean en activo e que cumpran os seguintes requisitos:

a) Que as persoas traballadoras autónomas societarias non percibisen a prestación extraordinaria por cesamento temporal de actividade motivada pola pandemia do COVID-19, o que demostrará cunha declaración responsable.

b) Que teñan unha diminución superior ao 50 % na facturación, comparando a facturación do segundo trimestre de 2020 coa do primeiro trimestre de 2020, o que demostrará cunha declaración responsable.

c) Que a empresa teña unha base impoñible no imposto de sociedades da declaración referida ao ano 2019 (ou á última declaración presentada) inferior a 30.000 euros (segundo a casilla 552 do imposto das sociedades), o que demostrará cunha declaración responsable. No caso de entidades que tributen en réxime de atribución de rendas este importe de 30.000 euros referirase ao rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declaradas no IRPF da suma de todos os membros da sociedade ou comunidade de bens, que demostrará cunha declaración responsable. Que a sociedade teña unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, na declaración referida ao ano 2019 (ou do último ano que a presentou), o que demostrará cunha declaración responsable.


Publicación boletín Ficha sede electrónica Ficha resumo

Válido dende: 
luns, 6 Xullo, 2020
Válido ate: 
xoves, 6 Agosto, 2020