Entrada en vigor do Real Decreto-lei 28/2018 en materia laboral e de emprego

O pasado 29 de decembro vense de publicar no BOE o Real Decreto Lei 28/2018, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego onde se inclúen diversas medidas que son de especial relevancia para as persoas traballadoras autónomas.

Entre elas destacan:

1. Actualización das bases mínimas e outros límites de cotización dos traballadores por conta propia no sistema Seguridade Social, polo que se incrementa nun 1,25% respecto das vixentes no 2018, establecéndose tamén unha contía de 944,40€ para a base mínima aplicable con carácter xeral.

Do mesmo xeito, a base máxima sitúase nos 2.077,80€ mensuais, incidindo en diferentes casuísticas en función da idade, actividade e complementariedade coa cotización por conta allea.

2. Revisión dos tipos de cotización no Réxime Especial da Seguridade Social dos traballadores por conta propia ou autónoma, de tal xeito que, a partires do 1 de xaneiro de 2019, quedan definidos do seguinte xeito:

a) Para as continxencias comúns, o 28,30 por cento.
b) Para as continxencias profesionais, o 0,9 por cento, do que o 0,46 por cento corresponde á continxencia de incapacidade temporal e o 0,44 por cento á de Incapacidade permanente, morte e supervivencia.
c) Por cese de actividade, o 0,7 por cento.
d) Por formación profesional, o 0,1 por cento.

3. Adaptación do procedemento en caso de impago das cotas no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballos por conta propia ou autónomos.

4. Cambio nas reglas de afectación das contías do salario mínimo interprofesional aos convenios colectivos que o utilicen como referencia para determinar a contía ou o incremento do salario base.

5. Necesidade de optar por unha mutua colaboradora da Seguridade social para aqueles traballadores por conta propia incorporados ao réxime con anterioridade ao 1 de xaneiro de 1998 e que tiveran optado inicialmente por unha entidade xestora.

A publicación completa está dispoñible neste enlace.

Compartir esta noticia