Axudas dirixidas a pequenos proxectos de investimento que xeren ou manteñan o emprego, promovendo o desenvolvemento alternativo das zonas de transición xusta - 2023


  • 15/03/2023
  • 15/05/2023
Accede desde aquí

BDNS 681432 - Ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales - 2023

Data de publicación: 15/03/2023

Data de inicio solicitude: 16/03/2023

Data de remate solicitude: 15/05/2023

Obxecto

Esta resolución ten por finalidade promover a localización de pequenos proxectos de investimento empresarial nas zonas afectadas polo peche de explotacións de carbón, de centrais térmicas de carbón e centrais nucleares así como a súa contorna, co fin último de xerar actividades económicas alternativas en devanditas zonas, coa conseguinte creación de novos postos de traballo ou mantemento dos xa existentes para incentivar o desenvolvemento destas zonas, considerando a súa condición de rexións desfavorecidas.

En Galicia, os concellos incluídos no dito anexo I son os seguintes:

Zona de transición xusta Nome do Concello
As Pontes Cabanas
Capela, A
Cerdido
Ferrol
Mañón
Moeche
Monfero
Muras
Ortigueira
Pontes de García Rodriguez, As
San Sadurniño
Somozas, As
Vilalba
Xermade
   
Cerceda Carral
Cerceda
Laracha, A
Ordes
Tordoia

Características da axuda

Poderán ser obxecto de axuda os proxectos de investimento empresarial que xeren ou manteñan o emprego que cumpran co establecido nas bases reguladoras e que se localicen nos municipios dalgunha das zonas de transición xusta que figuran nos Protocolos Xerais de actuación para o deseño dos Convenios de Transición Xusta acordados entre o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, as consellerías correspondentes das comunidades autónomas e a Federación Española de Municipios e Provincias, así como nos Convenios de Transición Xusta que se subscriban de acordo co artigo 28 da Lei 7/2021, de 21 de maio, de cambio climático e transición enerxética, e que se relacionan no anexo I das devanditas bases reguladoras.

Os requisitos exixibles aos proxectos para os que se soliciten as axudas serán os seguintes:

1. Grao de realización do investimento.

Os proxectos poderán iniciar os seus traballos ata un ano antes da data da solicitude da axuda. A estes efectos, considerarase como «inicio dos traballos» o inicio dos traballos efectivos de construción no investimento, ou ben o primeiro compromiso en firme para o pedido de equipos ou calquera outro compromiso que faga o investimento irreversible, si é de data anterior. En cambio, non terá a consideración de «inicio dos traballos» a compra de terreos e os traballos preparatorios, talles como a redacción do proxecto, a obtención de permisos e a realización de estudos previos de viabilidade.

En todo caso, só consideraranse gastos subvencionables aqueles que se realicen con data posterior á da solicitude.

2. Investimento mínimo.

Para os proxectos presentados, o investimento que resulte subvencionable deberá ser por un importe mínimo de 30.000 euros e máximo de 500.000 euros e deberá garantirse sempre a execución deste investimento mínimo.

3. Creación de emprego ou mantemento de emprego.

Os proxectos obxecto das axudas terán como requisito mínimo o mantemento do nivel de emprego existente na empresa desde a data de solicitude da axuda, ata polo menos os tres anos seguintes á data máxima para a finalización dos investimentos, establecida na resolución de concesión.

No entanto, para as empresas de nova creación ou aquelas que non conten con persoal inicial á data da solicitude, será requisito mínimo xerar un posto de traballo entre a data de solicitude da axuda e a data máxima que se estableza na resolución de concesión da axuda, que deberá manterse durante un período mínimo de tres anos.

Para a determinación da contía das axudas (en termos de subvención bruta), os proxectos que se localicen nos municipios relacionados no anexo I das bases reguladoras, poderán recibir unha subvención de até o 30 %, 40 % ou 50 % do investimento subvencionable, segundo trátese dunha gran empresa, dunha mediana empresa ou dunha pequena empresa (incluída microempresa).

Persoas beneficiarias

Poderán acceder á condición de beneficiarias as persoas físicas ou xurídicas privadas con personalidade xurídica, así como as agrupacións integradas por elas, as comunidades de bens e as persoas traballadoras autónomas que vaian acometer os proxectos de investimento empresarial que fundamenten a concesión da axuda.

Válido desde: 
Miércoles, 15 Marzo, 2023
Válido hasta: 
Lunes, 15 Mayo, 2023