Benvido/a á Oficina Virtual do Emprego Autónomo, en que podemos axudarche?

A Oficina Virtual do Autónomo se promove como canle de consulta e comunicación informal de utilidade para todas as persoas traballadoras autónomas de Galicia no seu día a día, tal e como recolle o artigo 38 da Lei 4/2019, de administración dixital de Galicia.

Se desexa trasladar calquera consulta ou pregunta sobre a súa actividade profesional, envíenola desde aquí cos seus datos e en breve lle responderemos.

Se ten algunha suxestión ou comentario sobre como mellorar a Oficina Virtual do Autónomo, envíenos as súas achegas. Encantados de seguir sendo de utilidade!

En calquera caso, debe recalcarse que a Oficina Virtual do Emprego Autónomo non serve, sen embargo, para dar cumprimento á válida presentación de solicitudes, escritos, comunicacións, recursos ou reclamacións, para o cal deberase estar ao disposto na normativa reguladora do procedemento administrativo común, na lei  4/2019 e na restante normativa de aplicación.


Desde a Xunta de Galicia (Consellería de Emprego, Comercio e Emigración) desexamos informarche aos efectos do previsto no Regulamento xeral de protección de datos persoais que, en base ao cumprimento dunha misión de interese público regulada pola 3/2023, de 28 de febreiro, de Emprego, estamos a tratar os teus datos coa finalidade de remitir información e comunicacións relativas ás nosas actividades de xestión de políticas activas de emprego e intermediación laboral, como a que aquí se realiza dentro da Oficina do emprego autónomo.

Neste enlace podes consultar a nosa política sobre a protección de datos de carácter persoal.


 

Bienvenido/a a la Oficina Virtual de Empleo Autónomo, ¿en qué podemos ayudarte?

La Oficina Virtual do Emprego Autónomo se promueve como canal de consulta y comunicación informal que desea ser de utilidad para todas las personas trabajadoras autónomas de Galicia en su día a día, tal y como recoge el artículo 38 de la Ley 4/2019, de administración digital de Galicia.

Si desea trasladar cualquier consulta o pregunta sobre su actividad profesional, envíenosla desde aquí con sus datos y en breve le responderemos.

Si tiene alguna sugerencia o comentario sobre cómo mejorar esta Oficina Virtual do Emprego Autónomo, envíenos sus aportaciones. ¡Encantados de mejorar!

En todo caso, debe recalcarse que la Oficina Virtual do Emprego Autónomo no sirve, sin embargo, para dar cumplimiento a la válida presentación de solicitudes, escritos, comunicaciones, recursos o reclamaciones, para lo cual se deberá estar a lo dispuesto en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, en la Ley 4/2019 y en la restante normativa de aplicación.


Desde la Xunta de Galicia (Consellería de Emprego, Comercio e Emigración) deseamos informarte a los efectos de lo previsto en el Reglamento general de protección de datos personales que, en base al cumplimiento de una misión de interés público regulada por la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, estamos tratando tus datos con la finalidad de remitir información y comunicaciones relativas a nuestras actividades de gestión de políticas activas de empleo e intermediación laboral, como la que aquí se realiza dentro de la Oficina do emprego autónomo.

En este enlace puedes consultar nuestra política sobre la protección de datos de carácter personal.

Por favor, introduza o seu DNI, NIE ou CIF da empresa á que pertence
Importante! No caso de que necesite información sobre axudas ou subvencións, por favor, describa de forma detallada o obxectivo da axuda que está a buscar (por exemplo, se é para iniciar a actividade, para adquirir maquinaria ou para ampliar o negocio, en que concello vas realizar o investimento ou iniciar a actividade, etc.) para que coa dita información poidamos analizar máis en detalle as distintas opcións posibles e trasladarlle aquelas xa centradas no seu caso particular. ¡Importante! En el caso de solicitar información sobre ayudas o subvenciones, por favor, describa de forma detallada el objetivo de la ayuda que está buscando (por ejemplo, si es para iniciar la actividad, para adquirir maquinaria o para ampliar el negocio, en que municipio vas a realizar la inversión o iniciar la actividad, etc.) para que, con dicha información, podamos analizar más en detalle las distintas opciones y trasladarle aquellas ya centradas en su caso particular.
1 + 0 =
Resolve este simple problema matemático e introduce o resultado. Por exemplo, 1+3, introduce 4