Documentos de referencia • 12 Feb, 2024
 • Laboral

Publicación no Boletín Oficial do Estado do Real Decreto 145/2024 polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para o ano 2024.


 • 05 Feb, 2024
 • Laboral, Mercantil

Publícase no Boletín Oficial do Estado a Orde PJC/51/2024, do 29 de xaneiro, pola que se desenvolven as normas legais de cotización á Seguridade Social, desemprego, protección por cesamento de actividade, Fondo de Garantía Salarial e formación profesional para o exercicio 2024, na que se determinan determinados cambios nas base de cotización para o ano 2024.


 • 22 Xan, 2024
 • Laboral, Xestión

Publicación da Orde do 15 de xaneiro de 2024 pola que se regula o exercicio do dereito ao voto das persoas traballadoras por conta allea nas eleccións convocadas para o día 18 de febreiro de 2024 polo Decreto 150/2023, do 25 de decembro, de convocatoria de eleccións ao Parlamento de Galicia para regular na Comunidade Autónoma de Galicia as diversas situacións que se poidan presentar para o exercicio do dereito ao voto daquelas persoas traballadoras por conta allea.


 • 21 Dec, 2023
 • Fiscal
Accede dende aquí

Publicación da Orde HFP/1359/2023, de 19 de decembro, pola que se desenvolven para o ano 2024 o método de estimación obxectiva do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e o réxime especial simplificado do Imposto Sobre o Valor Engadido.


 • 19 Dec, 2023
 • Estratexia, Mercado
Accede dende aquí

Publicación no Diario Oficial de Galicia da Lei 8/2023, do 14 de decembro, de artesanía de Galicia que ten como obxecto a ordenación, a promoción, o fomento, a modernización e a profesionalización do sector artesanal na Comunidade Autónoma de Galicia, co fin de promover o desenvolvemento do mesmo como actividade económica sustentable, promovendo a protección das súas diversas manifestacións e mantendo as canles de cooperación e colaboración entre o sector artesanal galego e a Administración aut


 • 11 Dec, 2023
Accede dende aquí

O 11 de decembro de 2023 tense publicado a Lei 7/2023, do 30 de novembro, para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia para reforzar o compromiso da Comunidade Autónoma de Galicia coa eliminación da discriminación das mulleres e coa promoción da igualdade entre mulleres e homes, atribuíndolle o máis alto grao de efectividade ao dereito constitucional á igualdade entre as mulleres e os homes no ámbito das competencias da Comunidade Autónoma, consonte as obrigas impostas aos poderes públicos de Galicia


 • 02 Nov, 2023
 • Laboral
Accede dende aquí

Publícase no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 23 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2024, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia, lembrando tamén que, en virtude do establecido no artigo 34.6 do Estatuto dos traballadores, as empresas deberán ter exposto o calendario laboral nun lugar visible de cada centro de traballo, para coñecemento e consulta dos seus traba


 • 17 Xul, 2023
 • Laboral, Mercado

Publicado o Diario Oficial de Galicia o Decreto 112/2023, do 29 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2024.


 • 05 Mai, 2023
 • Laboral

O Diario Oficial de Galicia ven de publicar a Orde do 24 de abril de 2023 pola que se regula o exercicio de dereito ao voto, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, das persoas traballadoras por conta allea nas eleccións convocadas polo Real decreto 207/2023, do 3 de abril, polo que se convocan para o 28 de maio de 2023 eleccións locais, e polo Decreto 26/2023, do 30 de marzo, polo que se convocan eleccións aos órganos de goberno das entidades locais menores da Comunidade Autónoma de Galicia para establecer as normas que ser&aa


 • 12 Abr, 2023
 • Laboral, Xestión

Este Real Decreto-lei que reforma o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, atende a unhas reformas estruturais que responden a unha necesidade extraordinaria do sistema de pensións de reforzar a sustentabilidade financeira e a urxencia derivada do cumprimento dos prazos dos compromisos coa Unión Europea e a solicitude de pago das contribucións financeiras correspondentes.

Páxinas