Documentos de referencia • 17 Xul, 2023
 • Laboral, Mercado

Publicado o Diario Oficial de Galicia o Decreto 112/2023, do 29 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2024.


 • 05 Mai, 2023
 • Laboral

O Diario Oficial de Galicia ven de publicar a Orde do 24 de abril de 2023 pola que se regula o exercicio de dereito ao voto, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, das persoas traballadoras por conta allea nas eleccións convocadas polo Real decreto 207/2023, do 3 de abril, polo que se convocan para o 28 de maio de 2023 eleccións locais, e polo Decreto 26/2023, do 30 de marzo, polo que se convocan eleccións aos órganos de goberno das entidades locais menores da Comunidade Autónoma de Galicia para establecer as normas que ser&aa


 • 12 Abr, 2023
 • Laboral, Xestión

Este Real Decreto-lei que reforma o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, atende a unhas reformas estruturais que responden a unha necesidade extraordinaria do sistema de pensións de reforzar a sustentabilidade financeira e a urxencia derivada do cumprimento dos prazos dos compromisos coa Unión Europea e a solicitude de pago das contribucións financeiras correspondentes.


 • 16 Feb, 2023
 • Laboral, Mercantil

Publicación no Boletín Oficial do Estado do Real Decreto 99/2023, de 14 de febreiro, polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para 2023 en 1.080€ mensuais ou 36€ ao día.


 • 23 Xan, 2023
 • Mercado, Mercantil, Xestión

Este decreto ten por obxecto obxecto o desenvolvemento da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, no que atinxe a determinados aspectos de organización e desenvolvemento daqueles, así como constituír o Rexistro de Empresas e Establecementos e será de aplicación a todo tipo de espectáculos públicos e actividades recreativas incluídos no ámbito de aplicación da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas


 • 28 Dec, 2022
 • Sustentabilidade, Mercado, Mercantil

Publicouse no BOE o Real Decreto 1052/2022, de 27 de decembro, polo que se regulan as zona de baixas emisións para a consecución das mejoras establecidas na Lei 7/2021 en relación coa calidade do aire e a mitigación do cambio climático, sendo necesario fixar obxectivos concretos e cuantificables, que poidan ser convenientemente monitorizados e avaliados.


 • 28 Dec, 2022
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercado

Publicouse no BOE o Real Decreto 1055/2022, de 27 de decembro, de envases e refugallos de envases, tendo por obxecto a adaptación da normativa española de envases ao novo réxime de responsabilidade ampliada do produtor, establecido pola normativa da Unión Europea recientemente aprobada.

Asimismo, regula os mecanismos necesarios para incrementar a transparencia e o adecuado seguimento e control das obrigas dos produtores tanto no que respecta á posta puesta no mercado de produtos como no que respecta á xestión dos seus refugallos.


 • 28 Dec, 2022
 • Fiscal, Mercado, Mercantil

Publicouse no BOE o Real Decreto-lei 20/2022, de 27 de decembro, de medidas de resposta ás consecuencias económicas e sociais da Guerra de Ucraína e de apoio á reconstrución da illa da Palma e a outras situacións de vulnerabilidade.

As medidas incluídas no Real Decreto-lei 20/2022 oriéntanse a conter os prezos e apoiar á cidadanía e empresas máis afectadas en seis ámbitos principales:

(i) enerxía

(ii) alimentos

(iii) transporte

(iv) industria gas intensiva


 • 22 Dec, 2022
 • Fiscal, Laboral, Mercado, Mercantil

Publicación no BOE da Lei 28/2022, de 21 de setembro, de fomento do ecosistema das empresas emerxentes para atender á nova economía baseada no coñecemento e na innovación, co obxectivo de reducir significativamente os obstáculos detectados á creación e crecemento destas empresas no ámbito lexislativo, atendendo fundamentalmente ás cargas fiscais e sociais, ás esixencias do dereito mercantil e aos trámites burocráticos.


 • 07 Nov, 2022
 • Laboral, Mercado, Mercantil

A través do Diario Oficial de Galicia a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ven de publicar as festas de carácter local, inhábiles para os efectos laborais, retribuídas e non recuperables, para o ano 2023, que serán para os concellos pertencentes ás provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.

Páxinas