A continuación se presenta un recompilatorio das infografías informativas que se van elaborando para as distintas liñas de axudas que convoca a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ao longo deste ano 2023, presentadas de máis actual a máis antiga no tempo, segundo a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

 

Promoción da práctica profesional e a formación en competencias brandas para persoas mozas - 24/08/2023

Subvencións á contratación de mozas e mozos menores de 30 anos en situación de desemprego para facilitar un período de práctica profesional acompañada dun proceso de formación para o emprego. (TR353C).

 

Infografía


Fomento do emprego a través de programas de cooperación - 10/08/2023

Axudas para fomento do emprego en colaboración con entidades sen ánimo de lucro, para contratación de persoas traballadoras desempregadas e mulleres vítimas de violencia de xénero desempregadas, para realizar servizos de interese xeral e social. (TR352A).

 

Infografía


Subvencións Emprendemento Plus - 17/07/2023

Esta axuda ten por obxectivo apoiar á continuidade e consolidación de iniciativas de emprendemento de persoas autónomas e PEMES cunha antigüidade máxima de 42 meses para a realización de investimentos e a contratación de persoas desempregadas a través do Programa I de Investimentos e do Programa II de Emprego (TR880B).

 

Infografía


Subvencións para apoiar iniciativas de emprendemento - 05/07/2023

Esta axuda ten por obxectivo apoiar ao emprendemento das persoas traballadoras autónomas e pemes, incluídas as cooperativas e sociedades laborais que estean de alta e iniciasen a súa actividade económica desde o 1 de xaneiro de 2021, a través do apoio ao financiamento do investimento realizado e pagado entre o 5 de novembro de 2022 e a data da presentación da solicitude (TR880A).

 

Infografía


Incentivos á contratación de persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil - 29/06/2023

Esta subvención está dirixida a incentivar a contratación por conta allea, que realicen as empresas e persoas empregadoras, para a contratación mínima de 9 meses a xornada completa de persoas mozas, incluídas e que consten como beneficiarias no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, proporcionándolles unha experiencia e práctica profesional que facilite a súa inserción laboral (TR350C).

 

Infografía


Programa Nova oportunidade das persoas traballadoras autónomas - 31/05/2023

Esta axuda ten por finalidade facilitar o reinicio ás persoas traballadoras autónomas que cesaron na súa actividade e van volver emprender un negocio como persoas traballadoras autónomas e son demandantes de emprego no momento previo á nova alta como persoa traballadora autónoma (TR790A).

 

Infografía


Incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT) - 30/05/2023

Incentivos ás empresas previamente cualificadas e inscritas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica, coa finalidade de impulsar a creación de novas iniciativas empresariais de base tecnolóxica, sufragando as accións, gastos e pagamentos establecidos en cada modalidade dentro do período dun ano desde o inicio da actividade da empresa (TR340E).

 

Infografía


Axudas do Programa de Emprego con apoio - 30/05/2023

Subvencións ás entidades promotoras de programas de emprego con apoio para financiar os custos laborais e da seguridade social derivados da contratación de persoal preparador laboral que leve a cabo as accións de emprego con apoio, tanto no caso de novas contratacións como no caso de persoas preparadoras laborais que veñen prestando servizos na entidade. (TR342A).

Infografía


Axudas para a conciliación da persoa traballadora autónoma - 22/05/2023

Esta axuda ten por finalidade achegar unha compensación ás persoas traballadoras autónomas para a contratación dunha persoa durante un período máximo dun ano, para favorecer a conciliación da súa vida persoal e laboral e facilitar a continuidade e consolidación do seu proxecto empresarial (TR341R).

 

Infografía


Programa de axudas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas - 03/02/2023

Esta axuda ten por finalidade favorecer a creación de novos empregos estables e contribuír ao crecemento de pequenas unidades produtivas con potencialidade para a creación de emprego, a través da concesión dunha contía fixa que contribúa a que as persoas autónomas fagan fronte á contratación de persoas traballadoras (TR349F).

Infografía


Programa de fomento do emprego no medio rural (APROL RURAL) - 01/02/2023

Subvencións para abordar accións de fomento de emprego a través da contratación de persoas traballadoras desempregadas para realizar tarefas de prevención de incendios (planificación preventiva, valorización forestal, silvicultura, limpeza de montes e xestión da biomasa). (TR351G)

Infografía


 

Contratación temporal de persoas en situación ou en risco de exclusión social - 01/02/2023

Subvencións para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (RISGA), co obxecto de proporcionarlles a experiencia e práctica profesional necesarias para facilitar a súa inserción laboral. (TR351F)

Infografía


 

Plan Galicia Emprega - Incentivos a la contratación y a la formación - 31/01/2023

Axudas para favorecer a contratación de persoas desempregadas na empresa ordinaria (e entidades sen ánimo de lucro), especialmente daquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral, coa finalidade de seguir paliando os prexuízos económicos sobre o mercado de traballo, derivados dos efectos da pandemia provocada pola COVID-19 e agravados pola invasión de Ucraína por parte de Rusia (TR342C).

Infografía


 

Subvencións para organismos intermedios sen ánimo de lucro que contraten persoas mozas - 28/01/2023

Axudas para desenvolver accións de fomento de emprego en colaboración para a contratación de persoas mozas, incluídas e que consten como beneficiarias no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, co obxecto de proporcionarlles unha experiencia e práctica profesional que facilite a súa inserción laboral (TR349Z).

Infografía


 

Bono das persoas autónomas - 24/01/2023

Axudas para a mellora da competitividade da actividade empresarial das persoas beneficiarias para realizar investimentos (TR341Q).

Infografía


 

Programa Xempre Autónomo - 24/01/2023

Axudas económicas a aquelas persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados no comezo da súa actividade laboral (TR341D).

Infografía


 

Subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas e a contratación de persoal de apoio - 24/01/2023

Axudas subvencións destinadas a sufragar os gastos de funcionamento coa finalidade de apoiar de forma eficaz a consecución e o cumprimento dos fins que lles son propios a estas entidades (TR358A).

Infografía


 

Programa Impacto Autónomo - 04/01/2023

Axudas para as persoas traballadoras autónomas de Galicia do programa Impacto Autónomo, dirixidas a minimizar o impacto da suba dos custos das materias primas e dos subministros que afectan e condicionan a actividade económica das persoas autónomas e das microempresas (TR890A).

Infografía


 

Programa Investigo - 02/01/2023

Subvencións á contratación de persoas mozas, polos organismos de investigación, entidades públicas suxeitas a dereito privado, entidades privadas sen ánimo de lucro, xunto con empresas que estean a investir en investigación e innovación pertencentes ao sector público ou privado, na realización de iniciativas de investigación e innovación. (TR349V).

Infografía