A continuación poñemos a túa disposición unha guía rápida e sinxela cos cinco pasos que requires para darte de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (tamén denominado polas siglas RETA).

Lembra que, na maioría dos casos, se tes certificado dixital, poderás facer estes trámites de modo máis sinxelo e cómodo a través das sedes electrónicas de cada unha das Administracións, xa sexa a estatal (Goberno de España), autonómica (Xunta de Galicia) ou municipal.

Paso 1. Alta da túa actividade profesional na Axencia Estatal de Administración Tributaria

 

Paso 2.Alta da túa cotización no réxime especial de traballadores autónomos na Seguridade Social

 

Paso 3. Trátmites coa administración local para a apertura e comunicación previa

Se vas abrir un local debes dirixirte á área de urbanismo do Concello no que vaias abrir o teu negocio para:

  • Solicitar a licenza de apertura e actividade
  • E ademais, se vas realizar reformas no local, solicitar a licenza de obra que corresponda

En todo caso, ten en conta que, con carácter xeral, a partires da entrada en vigor da Lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia, se teñen suprimido con carácter xeral a necesidade de obtención de licenza municipal de actividade, apertura ou funcionamento para a instalación, implantación ou exercicio de calquera actividade económica, empresarial, profesional, industrial ou comercial.

 

Paso 4. Comunicación da apertura do centro de traballo na Xunta de Galicia

 

Paso 5. Trámites coa Seguridade Social e o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) se vas contratar persoas traballadoras

  • Cubrir o modelo TA.6 para a inscrición como empresario/a na Dirección Provincial da Seguridade Social (accede aquí á sede electrónica da Seguridade Social
  • Cubrir o modelo TA.7 para obter o código de conta de cotización
  • Cubrir o modelo TA.1 só no caso de que a persoa non tivese contratos anteriores, para obter o seu número de afiliación á Seguridade Social
  • Cubrir o modelo TA.2/S para a alta (así como baixa ou variación) das persoas traballadoras
  • Realizar a comunicación da contratación a través da aplicación Contrat@ ou, de xeito presencial, a través dunha oficina de emprego
  • Ingresar as cotas de cotización: modelos RLC (recibo de liquidación de cotizacións) e RNT (relación nominal de traballadores) de xeito telemático a través do sistema Red Directo
  • Información adicional: atender ás posibles bonificacións e reduccións á Seguridade Social para a contratación por conta allea (actualizado a febreiro de 2019)