A continuación se presenta un recompilatorio das infografías informativas que se van elaborando para as distintas liñas de axudas que convoca a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ao longo deste ano 2024, presentadas de máis actual a máis antiga no tempo, segundo a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.


 

Programa Investigo, de contratación de persoas mozas demandantes de emprego na realización de iniciativas de investigación e innovación - 06/02/2024

Esta axuda céntrase en apoiar a contratación de persoas mozas, de 16 ou máis anos e que non teñan cumprido os 30 anos no momento de comezar a relación contractual, por parte de empresas que estean investindo en investigación e innovación para a realización de iniciativas de investigación e innovación en calidade de investigadoras, tecnólogas, persoal técnico e outros perfís profesionais en I+D+i, facilitando a súa inserción laboral para contribuír a incrementar a competitividade da investigación e a innovación. (TR349V)

Infografía

 


 

Axudas para apoiar iniciativas de emprendemento - 05/02/2024

Esta subvención de apoio ao emprendemento para as persoas traballadoras autónomas e pequenas e medianas empresas, que se atopen de alta e iniciasen a súa actividade económica desde o 1 de xaneiro de 2022 ten como finalidade facilitar as iniciativas de emprendemento, contribuíndo ao incremento da súa actividade económica e á súa competitividade e, en definitiva, mantendo empregos de calidade, a través do apoio ao financiamento do investimento realizado e pagado. (TR880A)

Infografía

 


 

Axudas para a contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas - 29/01/2024

Estes apoios para persoas traballadoras por conta propia céntranse en favorecer favorecer a creación de novos empregos estables e contribuír ao crecemento de pequenas unidades produtivas con potencialidade para a creación de emprego, a través da concesión dunha contía fixa que contribúa a que as persoas autónomas fagan fronte á contratación de persoas traballadoras. Este programa inclúe dous tipos de axudas, compatibles entre si: Bono de contratación e Bono de formación (opcional). (TR349F)

Infografía

 


 

Axudas para a conciliación da persoa traballadora autónoma - 24/01/2024

Estas axudas apoian ás persoas traballadoras por conta propia ou autónomas que contraten unha persoa traballadora, ben sexa para apoio no negocio durante o seu período de descanso por nacemento, adopción ou acollemento ou a transformen en indefinida posteriormente, ben sexa para apoio no coidado de menores, maiores e/ou persoas con discapacidade ou dependencia, segundo o disposto nesta orde. Así mesmo, subvencionarase unha parte do custo dos centros e/ou servizos para o coidado de menores, maiores e/ou persoas con discapacidade ou dependencia. (TR341R)

Infografía

 


 

Programa Nova oportunidade das persoas traballadoras autónomas - 22/01/2024

Esta axuda céntrase nas persoas traballadoras autónomas que cesaron na súa actividade que volven emprender un negocio como persoas traballadoras autónomas tras ser demandantes de emprego no momento previo á nova alta como persoa traballadora autónoma. A súa finalidade é facilitar a volta á actividade económica á persoa emprendedora a quen lle foi mal no seu anterior negocio pero ten a experiencia práctica e a iniciativa de volver emprender, no mesmo ou diferente sector (TR790A).

Infografía

 


 

Plan Galicia Emprega de incentivos á contratación e á formación na empresa ordinaria- 22/01/2024

O Plan define incentivos á contratación por conta allea e á formación dos colectivos vulnerables, na empresa ordinaria (e entidades sen ánimo de lucro), coa finalidade de seguir paliando os prexuizos económicos sobre o mercado de traballo, derivados dos efectos da pandemia provocada pola COVID-19 e agravados pola invasión de Ucrania por parte de Rusia  (TR342C).

Infografía

 


 

Programa do bono das persoas traballadoras autónomas - 22/01/2024

Esta axuda céntrase nas persoas traballadoras autónomas para impulsar a mellora da competitividade mediante investimentos relacionados directamente co seu negocio. Céntrase principalmente en axudar a cimentar a consolidación de proxectos que xa superaron os tres primeiros anos de vida; por iso, nesta orde implántase unha liña de apoio á consolidación da persoa autónoma co obxectivo de contribuír á súa mellora competitiva. Unha liña que o fará a través do investimento nos negocios. (TR341Q).

Infografía

 


 

Promoción do emprego autónomo e Cota Cero - 09/01/2024

Axudas para as persoas desempregadas que inicien o seu desenvolvemento laboral como traballadoras autónomas en Galicia, contando cunha axuda para o inicio da actividade económica e mantemento do emprego como persoa traballadora autónoma e outra axuda para sufragar os gastos do mantemento da actividade por conta propia, equivalente a 12 meses da contía da cota reducida á Seguridade Social (TR341D).

Infografía

 

 

 


 

Accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas - 09/01/2024

Axudas ás empresas, calquera que sexa a súa forma xurídica, para desenvolver accións formativas con compromiso de contratación dirixidas á cualificación profesional das persoas traballadoras desempregadas para o desempeño de postos de traballo obxecto da contratación. (TR301P).

Infografía