MARGARITA FERREIRA PEREIRA

*CONTABLE-FISCAL  a empresas e autónomos:

A correcta xestión e liquidación de impostos é fundamental para a empresa actual. Ante unha lexislación cambiante, dispersa e non sempre clara, a labor do asesor cobra unha importancia vital. Noso servizo fiscal está diseñado para minimizar o impacto fiscal na sua conta de resultados, mediante un firme cumprimento da normativa e seguimento continuo.  Facemos contabilidades, balances, conta de resultados, informes coa aplicación e implatación da normativa conforme o Plan Xeral Contable. Abordando para cada tipo de empresa, as suas necesidades especificas. 

Queremos diferenciarnos do asesoramento clásico e ofrecer un servizo moi personalizado, se vostede necesita , confección de facturas, orzamentos, envío de correos electrónicos, listado de vencementos, atención a pagos..etc, calquer xestión o trámite que lle resulte engorroso ou simplemente lle reste tempo, nos estaremos a sua enteira disposición para realizados por vostede  e donde vostede nos requira, na sua empresa ou no noso despacho. 

 

*Asesoramento fiscal a particulares:

Estudio sobre calquer decisión económica que un particular teña que tomar, facendo así que o efecto fiscal de ditas decisións se minimice. Tanto en aceptacións de herdanzas, -LIQUIDACION SUCESIONS, donacions e incrementos de patrimonio, aportacions a sociedade conxugal /gananciais, venta de inmobles, actividades profesionais e empresariais, alquiler locais, vivenda. Declaracións da renda (IRPF), recursos ante administraciones, catastro. 

De igual xeito, asesoramos e axudamos en calquer outro tipo de trámite que na vida diaria se poida encontrar: recursos multas, alegacions, declaracións rendas fora de prazo, transferencias, arrendamento locais ou vivendas, etc.