Programa I: Fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación - 2022


  • 21/02/2022
  • 01/08/2022
Accede dende aquí

TR807I - Programa I: Fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación - 2022


Cartel para difusión a utilizar polas empresas beneficiarias

Modelo de cartel para dar publicidade ao financiamento público das actuacións subvencionadas pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.

Cartel TR807I


Infografía explicativa

Data de publicación: 21/02/2022

Data inicio de solicitude: 22/02/2022

Data remate de solicitude: 01/08/2022

Obxecto

Este programa ten como obxecto fixar as bases reguladoras e publicar a convocatoria do Programa de fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación.

A finalidade deste programa é xerar emprego estable para persoas desempregadas, principalmente entre as mulleres, as persoas con discapacidade e en risco de exclusión social, apoiando e dinamizando o desenvolvemento de novas iniciativas empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia, con especial atención aos concellos do rural galego.

Características da axuda

O programa de fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación inclúe os seguintes tipos de axudas:

a) Subvención á xeración de emprego estable.

b) Subvención para formación.

c) Subvención para o inicio da actividade.

d) Subvención para a conciliación da vida persoal, laboral e familiar das persoas promotoras.

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas neste programa as empresas privadas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, agás as persoas físicas, comunidades de bens, sociedades civís, sociedades cooperativas e sociedades laborais, sempre que cumpran as condicións e os requisitos establecidos na orde para cada tipo de axuda e nas cales concorran, na data do seu inicio de actividade, as seguintes circunstancias:

a) Que sexan empresas de nova creación.

b) Que sexan viables técnica, económica e financeiramente.

c) Que xeren emprego estable para persoas desempregadas.

d) Que teñan o seu domicilio social, fiscal e o seu centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia.

e) Que sexan promovidas, como máximo, por cinco persoas e que entre os socios ou as socias promotoras non figure ningunha persoa xurídica.

f) Que a empresa teña un capital social máximo de 120.202 euros.

g) Que, como mínimo, o 50 % do seu capital social sexa de titularidade das persoas promotoras e que sexan persoas desempregadas que creen o seu propio posto de traballo na empresa.


Publicación DOG

Correción erros

Ficha sede electrónica

Válido dende: 
luns, 21 Febreiro, 2022
Válido ate: 
luns, 1 Agosto, 2022