Aberta convocatoria do II Concurso de ideas tecnolóxicas para o comercio polo miúdo - Comitec

O Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en colaboración coa Federación Española de Municipios y Provincias e a sociedade estatal Correos y Telégrafos, S.A. S.M.E., convocan o segundo Concurso de Ideas Tecnolóxicas para o Comercio Comerciante polo miúdo, destinado a xerar desenvolvemento de software e hardware ou sensoring aplicable a negocios propios da actividade de comercio comerciante polo miúdo.

As solucións han de ser incorporables en calquera dos procesos propios da actividade comercial comerciante polo miúdo:
- procesos internos (de compras, ordenación de stocks, uso da información, almacenamento de información, etc.,);
- procesos externos que interrelacionen ao comerciante co consumidor final, incorporando novas tecnoloxías que melloren a experiencia de compra;
- facilitar a incorporación dos comercios a un MarketPlace.

Neste sentido, o presente concurso ten como obxecto o desenvolvemento de software, hardware ou sensoring aplicable a negocios propios da actividade comercial comerciante polo miúdo.

As categorías do concurso son:

Categoría 1: Ideas orientadas á tecnificación dos negocios comerciais con venda presencial.
Categoría 2: Ideas orientadas á tecnificación das empresas que xestionen dúas canles: a canle presencial e a canle en liña para comercializar os seus produtos.
Categoría 3: Ideas orientadas a dotar de solucións tecnolóxicas ás áreas comerciais urbanas, os establecementos comerciais colectivos e/ou os mercados dos municipios españois.
Categoría 4: Ideas orientadas a dotar de solucións tecnológicas para a transformación dixital do comercio en áreas comerciais rurais.

Cada participante poderá presentar un máximo de tres ideas, á mesma ou a diferentes categorías. Mediante o presente concurso seleccionarase un máximo de tres ideas.

Premiaranse o catro mellores ideas presentadas.

Poderá participar no presente concurso toda persoa física de nacionalidade española ou dalgún Estado membro da UE con capacidade de obrar e con residencia legal en España, así como as persoas xurídicas con domicilio social en España, sempre que cumpran coas condicións establecidas na presente convocatoria.

O perfil dos destinatarios aos que vai dirixido o concurso é, entre outros, profesionais e persoas empresarias do sector da actividade comercial, así como persoas emprendedoras e Startups.

O prazo de presentación de solicitudes finalizará o 31 de outubro de 2019.

Ficha informativa na BNDS Publicación BOE