Axudas destinadas a novos proxectos empresariais de empresas innovadoras (Programa NEOTEC) - 2023


  • 27/02/2023
  • 20/04/2023
Accede dende aquí

BNDS 677368 - Axudas destinadas a novos proxectos empresariais de empresas innovadoras (Programa NEOTEC) - 2023

Data de publicación: 23/02/2023

Data de inicio solicitude: 28/02/2023

Data de remate solicitude: 20/04/2023

Obxecto

Esta resolución ten por obxecto publicar as bases e convocar as axudas para financiar a posta en marcha de novos proxectos empresariais, que requiran o uso de tecnoloxías ou coñecementos desenvolvidos a partir da actividade investigadora e nos que a estratexia de negocio se base no desenvolvemento de tecnoloxía.

Así mesmo, prímase a incorporación de persoas con grao de doutor á empresa para reforzar as súas capacidades de absorción e xeración de coñecemento.

As axudas poderán destinarse a proxectos empresariais en calquera ámbito tecnolóxico e/o sectorial. Con todo, non se adecúan a esta convocatoria os proxectos empresariais cuxo modelo de negocio se base primordialmente en servizos a terceiros, sen desenvolvemento de tecnoloxía propia. Tampouco serán obxecto de axuda aquelas iniciativas que non reflictan claramente no seu plan de empresa a continuidade no desenvolvemento de tecnoloxía.

Características da axuda

Financiaranse os gastos destinados á posta en marcha dun novo proxecto empresarial de empresas innovadoras, sempre que estean incluídos no plan de empresa e sexan necesarios para o desenvolvemento deste.

En concreto, poderanse financiar os seguintes gastos: Investimentos en equipos, gastos de persoal, materiais, colaboracións externas/asesoría e outros custos como: alugueiros, subministracións, canons e licenzas, gastos de solicitude e mantemento de patentes e outros dereitos de propiedade industrial, seguros, así como gastos de promoción e difusión e gastos de formación, e gastos derivados do informe de auditor.

Con carácter xeral, poderase financiar ata o 70% do orzamento elexible da actuación, cun importe máximo de subvención de 250.000 euros por beneficiario.

Nas actuacións que inclúan a contratación laboral de polo menos un doutor, nos termos previstos na convocatoria, poderase financiar ata o 85% do orzamento elegible da actuación, cun importe máximo de subvención de 325.000 euros por beneficiario.

Adicionalmente, a contía da axuda poderase incrementar ata 10.000 euros nas actuacións que solicitasen a formación prevista na convocatoria e cumpran todos os requisitos indicados na mesma respecto diso [curso no "Enterprise Innovation Institute" da Universidad de Georgia (Atlanta, EEUU)].

Aa actuación deberá ter un orzamento financiable mínimo de 175.000 euros, sen contar os gastos de formación previstos na convocatoria.

As axudas solicitaranse para actuacións anuais ou plurianuais. En todo caso, as actuacións subvencionables deberán iniciarse en 2023, e poderán rematar o 31 de decembro de 2024, no caso de que o proxecto teña unha duración dun ano, ou ben o 31 de decembro de 2024.

Persoas beneficiarias

Poderán adquirir a condición de beneficiarios as pequenas empresas, conforme á definición establecida no apartado 11 do Anexo I da Orde CIN/373/2022, do 26 de abril, que cumpran ademais os requisitos para considerarse empresa innovadora, segundo o establecido no apartado 10 do Anexo I da referida Orde, sempre que estean validamente constituídas, teñan personalidade xurídica propia e residencia fiscal en España.

Poderán adquirir a condición de beneficiarios as pequenas empresas innovadoras, constituídas como máximo nos tres anos anteriores á data de peche do prazo de presentación de solicitudes de axuda á presente convocatoria, cun capital social mínimo, ou capital social máis prima de emisión ou asunción, de 20.000 euros, desembolsado integramente, e rexistrado totalmente no rexistro correspondente antes da presentación da solicitude. Así mesmo, deberán acharse ao corrente no cumprimento das obrigacións de depósito de contas anuais, polo menos ata o exercicio 2021, no rexistro oficial correspondente (Rexistro Mercantil, de cooperativas ou o que proceda) á data de presentación da solicitude de axuda.


Publicación BOE

Bases reguladoras

Ficha informativa sede electrónica

Válido dende: 
luns, 27 Febreiro, 2023
Válido ate: 
xoves, 20 Abril, 2023