Programa do Bono das persoas autónomas - 2023


  • 24/01/2023
  • 29/09/2023
Accede dende aquí

TR341Q - Programa do Bono das persoas autónomas - 2023

Data de publicación: 24/01/2023

Data inicio de solicitude: 25/01/2023

Data remate de solicitude: 29/09/2023

Obxecto

Esta orde ten por obxecto publicar as bases e convocar as axudas do Programa do bono das persoas autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Características da axuda

Poderase conceder esta axuda para a mellora da competitividade da actividade empresarial das persoas beneficiarias desta orde unha subvención do 80 % da actividade que se vai subvencionar, cun límite máximo de 3.000,00 euros de axuda polo conxunto de actividades subvencionables e o resto do gasto será por conta da persoa beneficiaria.

Esta axuda terá unha liña de mellora da competitividade, a través dos seguintes investimentos:

Compra de maquinaria.

Compra e/ou instalación para a mellora da eficiencia enerxética.

Investimentos para a substitución de combustibles fósiles ou materiais críticos ou escasos.

Compra de utensilios e ferramentas.

Reforma do local do negocio.

Equipamento informático.

Equipamento de oficina e/ou negocio.

Rótulos.

Aplicacións informáticas, páxinas web, apps e redes sociais.

Deseño de marca.

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas nesta orde:

As persoas traballadoras autónomas que estean de alta no réxime especial de autónomos ou en mutualidade de colexio profesional, que teñan o domicilio fiscal en Galicia, que na data da solicitude teñan unha antigüidade superior a 42 meses ininterrompidos na realización efectiva dunha actividade empresarial ou profesional e que teñan un rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declarados na declaración do IRPF anual inferior a 30.000,00 euros e unha facturación mínima anual de 12.000,00 euros, IVE incluído, na declaración referida ao ano 2021.

As sociedades de calquera clase e comunidades de bens con domicilio fiscal en Galicia e que cumpran os seguintes requisitos:

a) Que na data da solicitude teñan unha persoa autónoma societaria cunha antigüidade superior a 42 meses ininterrompidos na realización efectiva dunha actividade empresarial ou profesional, que non fose beneficiaria con anterioridade desta axuda e que non presentase nesta convocatoria outra solicitude como persoa autónoma individual ou societaria.

b) Que a empresa teña unha facturación mínima anual de 12.000,00 euros, IVE incluído, na declaración referida ao ano 2021.

c) Que a empresa teña unha base impoñible no imposto de sociedades da declaración realizada referida ao ano 2021 inferior a 30.000,00 euros (segundo o recadro 552 do imposto de sociedades). No caso de entidades que tributen en réxime de atribución de rendas, este importe de 30.000,00 euros referirase ao rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declaradas no IRPF da suma de todos os membros da entidade solicitante (modelo 184).

Modelo do cartel para dar publicidade da axuda do Bono das persoas autónomas recibida

Modelo segundo se establece no artigo 19.g da orde que regula a convocatoria


Publicación DOG

Ficha informativa sede electrónica

Válido dende: 
martes, 24 Xaneiro, 2023
Válido ate: 
venres, 29 Setembro, 2023