Axudas dirixidas a proxectos empresariais xeradores de emprego, que promovan o desenvolvemento alternativo das zonas de transición xusta - 2023


  • 08/03/2023
  • 08/05/2023

BDNS 679702 - Axudas dirixidas a proxectos empresariais xeradores de emprego, que promovan o desenvolvemento alternativo das zonas de transición xusta - 2023

Data de publicación: 07/03/2023

Data de inicio solicitude: 08/03/2023

Data de remate solicitude: 08/05/2023

Obxecto

Esta resolución ten por obxecto promover a localización de proxectos de investimento empresarial nas zonas afectadas polo peche de explotacións de carbón, de centrais térmicas de carbón e centrais nucleares, así como a súa contorna (segundo descríbese no anexo I das bases reguladoras), co fin último de xerar actividades económicas alternativas nas devanditas zonas, coa consecuente xeración de novos postos de traballo e o mantemento dos xa existentes para incentivar o desenvolvemento destas zonas, considerando a súa condición de rexións desfavorecidas.

Características da axuda

Poderán ser obxecto de axuda os proxectos de investimento empresarial xeradores de emprego pertencentes a todas as actividades económicas susceptibles de recibir axudas, de acordo con a normativa nacional e da Unión Europea aplicable, coas excepcións establecidas nas bases reguladoras.

Os requisitos esixibles aos proxectos para os que se soliciten as axudas serán os seguintes:

1. Grao de realización do investimento: Os proxectos non poderán iniciar os traballos antes da data de presentación da solicitude da axuda.

2. Investimento mínimo. Para os proxectos presentados, o investimento que resulte subvencionable deberá ser por un importe mínimo de 100.000 euros e deberá garantirse sempre a execución deste investimento mínimo.

3. Creación e mantemento de emprego. Os proxectos obxecto das axudas deberán xerar como mínimo tres postos de traballo entre a data de solicitude da axuda e a data máxima que se estableza na resolución de concesión, que deberán manter durante un período mínimo de tres anos.

4. Inicio do proxecto. Todos os proxectos obxecto de axudas deberán executar e haber pago, polo menos, un 15 por cento do investimento que se considere subvencionable antes do transcurso dos nove meses seguintes á data de notificación da resolución definitiva que aprobe a axuda solicitada para o proxecto.

5. Financiamento. Deberanse cumprir os seguintes dous requisitos:

a) O 25 por cento, polo menos, do total dos custos subvencionables terá que ser financiado polo beneficiario mediante os seus propios recursos ou mediante financiamento externo, exenta de calquera tipo de axuda pública.
b) A empresa ou beneficiario deberá acreditar unha contribución financeira, mediante os seus propios recursos ou mediante financiamento externo, que supoña polo menos o 5 por cento dos custos de investimento previstos..

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias as persoas físicas ou xurídicas privadas con personalidade xurídica, así como as agrupacións integradas por elas, as comunidades de bens e as persoas traballadoras autónomas que vaian acometer os proxectos de investimento empresarial xeradores de emprego que fundamenten a concesión da axuda.

Válido dende: 
mércores, 8 Marzo, 2023
Válido ate: 
luns, 8 Maio, 2023