• 11 Dec, 2023
 • Laboral
Accede dende aquí

El 11 de diciembre de 2023 se publicó la Ley 7/2023, de 30 de noviembre, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Galicia para reforzar el compromiso de la Comunidad Autónoma de Galicia con la eliminación de la discriminación de las mujeres y con la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, atribuyendo el más alto grado de efectividad al derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma, conforme a las obligaciones impuestas a los poderes p&


 • 11 Dec, 2023
Accede dende aquí

O 11 de decembro de 2023 tense publicado a Lei 7/2023, do 30 de novembro, para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia para reforzar o compromiso da Comunidade Autónoma de Galicia coa eliminación da discriminación das mulleres e coa promoción da igualdade entre mulleres e homes, atribuíndolle o máis alto grao de efectividade ao dereito constitucional á igualdade entre as mulleres e os homes no ámbito das competencias da Comunidade Autónoma, consonte as obrigas impostas aos poderes públicos de Galicia


 • 02 Nov, 2023
 • Laboral
Accede dende aquí

Publícase no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 23 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2024, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia, lembrando tamén que, en virtude do establecido no artigo 34.6 do Estatuto dos traballadores, as empresas deberán ter exposto o calendario laboral nun lugar visible de cada centro de traballo, para coñecemento e consulta dos seus traba


 • 02 Nov, 2023
 • Laboral
Accede dende aquí

Se publica en el Diario Oficial de Galicia la Resolución del 23 de octubre de 2023, de la Dirección Xeral de Relacións Laborais, por la que se da publicidad de las fiestas laborales de carácter local para el año 2024, correspondientes a los ayuntamientos de las cuatro provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia, recordando también que, en virtud de lo establecido en el artículo 34.6 del Estatuto de los trabajadores, las empresas deberán haber expuesto el calendario laboral en un lugar visible de cada centro de trabajo, p


 • 17 Xul, 2023
 • Laboral, Mercado

Publicado en el Diario Oficial de Galicia el Decreto 112/2023, del 29 de junio, por el que se determinan las fiestas de la Comunidad Autónoma de Galicia del calendario laboral para el año 2024.


 • 17 Xul, 2023
 • Laboral, Mercado

Publicado o Diario Oficial de Galicia o Decreto 112/2023, do 29 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2024.


 • 05 Mai, 2023
 • Laboral

El Diario Oficial de Galicia publica la Orden de 24 de abril de 2023 por la que se regula el ejercicio de derecho al voto, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, de las personas trabajadoras por cuenta ajena en las elecciones convocadas por el Real decreto 207/2023, de 3 de abril, por el que se convocan para el 28 de mayo de 2023, elecciones locales, y por el Decreto 26/2023, de 30 de marzo, por el que se convocan elecciones a los órganos de gobierno de las entidades locales menores de la Comunidad Autónoma de Galicia para establecer las normas qu


 • 05 Mai, 2023
 • Laboral

O Diario Oficial de Galicia ven de publicar a Orde do 24 de abril de 2023 pola que se regula o exercicio de dereito ao voto, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, das persoas traballadoras por conta allea nas eleccións convocadas polo Real decreto 207/2023, do 3 de abril, polo que se convocan para o 28 de maio de 2023 eleccións locais, e polo Decreto 26/2023, do 30 de marzo, polo que se convocan eleccións aos órganos de goberno das entidades locais menores da Comunidade Autónoma de Galicia para establecer as normas que ser&aa


 • 12 Abr, 2023
 • Laboral, Xestión

Este Real Decreto-lei que reforma o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, atende a unhas reformas estruturais que responden a unha necesidade extraordinaria do sistema de pensións de reforzar a sustentabilidade financeira e a urxencia derivada do cumprimento dos prazos dos compromisos coa Unión Europea e a solicitude de pago das contribucións financeiras correspondentes.


 • 12 Abr, 2023
 • Laboral, Xestión

Este Real Decreto-ley que reforma el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, atiende a unas reformas estructurales que responden a una necesidad extraordinaria del sistema de pensiones de reforzar la sostenibilidad financiera y la urgencia deriva del cumplimiento de los plazos de los compromisos con la Unión Europea y la solicitud de pago de las contribuciones financieras correspondientes.

Páxinas