• 16 Feb, 2023
 • Laboral, Mercantil

Publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2023 en 1.080€ mensuales o 36€ al día.


 • 16 Feb, 2023
 • Laboral, Mercantil

Publicación no Boletín Oficial do Estado do Real Decreto 99/2023, de 14 de febreiro, polo que se fixa o salario mínimo interprofesional para 2023 en 1.080€ mensuais ou 36€ ao día.


 • 23 Xan, 2023
 • Mercado, Mercantil, Xestión

Este decreto tiene por objeto el desarrollo de la Ley 10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia, en lo que atañe a determinados aspectos de la organización y desarrollo de aquellos, así como constituir el Registro de Empresas y Establecimientos y será de aplicación a todo tipo de espectáculos públicos y actividades recreativas incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas d


 • 23 Xan, 2023
 • Mercado, Mercantil, Xestión

Este decreto ten por obxecto obxecto o desenvolvemento da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, no que atinxe a determinados aspectos de organización e desenvolvemento daqueles, así como constituír o Rexistro de Empresas e Establecementos e será de aplicación a todo tipo de espectáculos públicos e actividades recreativas incluídos no ámbito de aplicación da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas


 • 28 Dec, 2022
 • Fiscal, Mercado, Mercantil

Publicouse no BOE o Real Decreto-lei 20/2022, de 27 de decembro, de medidas de resposta ás consecuencias económicas e sociais da Guerra de Ucraína e de apoio á reconstrución da illa da Palma e a outras situacións de vulnerabilidade.

As medidas incluídas no Real Decreto-lei 20/2022 oriéntanse a conter os prezos e apoiar á cidadanía e empresas máis afectadas en seis ámbitos principales:

(i) enerxía

(ii) alimentos

(iii) transporte

(iv) industria gas intensiva


 • 28 Dec, 2022
 • Fiscal, Mercado, Mercantil

Se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.

Las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 20/2022 se orientan a contener los precios y apoyar a la cidadanía y empresas más afectadas en seis ámbitos principales:

(i) energía

(ii) alimentos

(iii) transporte

(iv) industria gas intensiva


 • 28 Dec, 2022
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercado

Publicouse no BOE o Real Decreto 1055/2022, de 27 de decembro, de envases e refugallos de envases, tendo por obxecto a adaptación da normativa española de envases ao novo réxime de responsabilidade ampliada do produtor, establecido pola normativa da Unión Europea recientemente aprobada.

Asimismo, regula os mecanismos necesarios para incrementar a transparencia e o adecuado seguimento e control das obrigas dos produtores tanto no que respecta á posta puesta no mercado de produtos como no que respecta á xestión dos seus refugallos.


 • 28 Dec, 2022
 • Sustentabilidade, Estratexia, Mercado

Se publicó en el BOE el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, teniendo por objeto la adaptación de la normativa española de envases al nuevo régimen de responsabilidad ampliada del productor, establecido por la normativa de la Unión Europea recientemente aprobada.


 • 28 Dec, 2022
 • Sustentabilidade, Mercado, Mercantil

Publicouse no BOE o Real Decreto 1052/2022, de 27 de decembro, polo que se regulan as zona de baixas emisións para a consecución das mejoras establecidas na Lei 7/2021 en relación coa calidade do aire e a mitigación do cambio climático, sendo necesario fixar obxectivos concretos e cuantificables, que poidan ser convenientemente monitorizados e avaliados.


 • 28 Dec, 2022
 • Sustentabilidade, Mercado, Mercantil

Publicado en el BOE el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zona de bajas emisiones para la consecución de las mejoras establecidas en la Ley 7/2021 en relación con la calidad del aire y la mitigación del cambio climático, siendo necesario fijar objetivos concretos y cuantificables, que puedan ser convenientemente monitorizados y evaluados.

Páxinas